Pribatutasun politika

WEBGUNEAREN PRIBATUTASUN-POLITIKA

I. PRIBATUTASUN POLITIKA ETA DATUEN BABESA

Indarrean dagoen legerian ezarritakoa errespetatuz, SC KORTARIA titularrak (aurrerantzean, www.kortarikoborda.eus webgunea) konpromisoa hartzen du beharrezko neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko, bildutako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera.

Pribatutasun-politika honek barne hartzen dituen legeak

Pribatutasun-politika hau Interneten datu pertsonalak babesteari buruz indarrean dagoen Espainiako eta Europako araudira egokituta dago. Zehazki, honako arau hauek errespetatzen ditu:

• 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (DBEO).
• 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBLO).
• 34/2002 Legea, uztailaren 11koa, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa (LSSI-CE).

Datu pertsonalen tratamenduaren arduradunaren Identitatea

Webgune honetan jasotako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna SC KORTARIA da, IFK: J71104772 duena (aurrerantzean, tratamenduaren arduraduna).Harremanetarako datuak honako hauek dira:
Helbidea:Orabidea auzoa, km 18-19, Kortariko Borda – 31795 Lekaroz  (Nafarroa)
Harremanetarako telefonoa: 948580427
Harremanetarako emaila: kortarikogasnak@gmail.com

Datu pertsonalen erregistroa

DBEOn eta DBLOn ezarritakoa betez, jakinarazten dizugu tratamenduaren arduradunak zure webguneko formularioen bidez jasotako datu pertsonalak gehitu egingo direla, eta tratatuko direla tratamenduaren arduradunaren eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak erraztu, arindu eta betetzeko, edo hark betetzen dituen formularioetan edo www.kortarikoborda.eus web-orriaren xedeetarako ezartzen den harremana mantentzeko.
Era berean, DBEOn eta DBLOn aurreikusitakoarekin bat etorriz, DBEOren 30.5 artikuluan aurreikusitako salbuespena aplikatu behar denean izan ezik, tratamendu-jardueren erregistro bat mantentzen da. Erregistro horrek, helburuen arabera, gauzatutako tratamendu-jarduerak eta DBEOn ezarritako gainerako inguruabarrak zehazten ditu.

Datu pertsonalen tratamenduari aplika dakizkiokeen printzipioak

Erabiltzailearen datu pertsonalen tratamenduak honako printzipio hauek bete beharko ditu ( 4 2016/679 DBEO eta 4. art. 5 DBLO 3/2018):

• Zilegitasun-, leialtasun- eta gardentasun-printzipioa: Erabiltzailearen baimena beharko da uneoro, datu pertsonalak zertarako biltzen diren jakiteko informazio erabat gardena eman ondoren.
• Helburua mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak helburu jakin, esplizitu eta legitimoekin bilduko dira.
• Datuak minimizatzeko printzipioa: bildutako datu pertsonalak tratatutako helburuetarako behar-beharrezkoak direnak baino ez dira izango.
• Zehaztasun-printzipioa: datu pertsonalak zehatzak eta eguneratuak izan behar dira beti.
• Kontserbazio-epea mugatzeko printzipioa: datu pertsonalak mantentzeko, beharrezkoa izango da erabiltzailea identifikatzea, datuak tratatzeko behar den denboran.
• Osotasunaren eta konfidentzialtasunaren printzipioa: datu pertsonalak datu horien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko moduan tratatuko dira.
• Erantzukizun proaktiboaren printzipioa: tratamenduaren arduraduna arduratuko da aurreko printzipioak betetzen direla ziurtatzeaz.

Datu pertsonalen kategoriak

Webgune honetan tratatzen diren datuen kategoriak identifikazio-datuak baino ez dira. Inola ere ez dira tratatzen datu pertsonalen kategoria bereziak.

Datu pertsonalak tratatzeko lege-oinarria

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria adostasuna da. Tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzailearen berariazko baimen egiaztagarria eskatzeko, bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako tratatzeko.

Erabiltzaileak edozein unetan baimena kentzeko eskubidea izango du. Baimena kentzea bezain erraza izango da ematea. Oro har, baimena kentzeak ez du baldintzatuko webgunearen erabilera.

Erabiltzaileak bere datuak formularioen bidez eman behar baditu edo eman baditzake kontsultak egiteko, informazioa eskatzeko edo Webgunearen edukiarekin zerikusia duten arrazoiengatik, horietako bat betetzea nahitaezkoa bada jakinaraziko zaio, egindako eragiketa behar bezala garatzeko ezinbestekoak direlako.

Datu pertsonalen tratamenduaren helburuak

Tratamenduaren arduradunak datu pertsonalak bildu eta kudeatzen ditu, webgunearen eta erabiltzailearen artean ezarritako konpromisoak eta zerbitzuak erraztu, arindu eta betetzeko, edo azken horrek betetzen dituen inprimakietan ezartzen den harremana mantentzeko, edo eskaera edo kontsulta bati erantzuteko.

Datu pertsonalak eskuratzen direnean, datu pertsonalak zertarako erabiliko diren edo zertarako erabiliko diren jakinaraziko zaio erabiltzaileari; hau da, bildutako informazioari zer erabilera emango zaion.

Datu pertsonalak gordetzeko aldiak

Datu pertsonalak tratamenduaren helburuetarako behar den gutxieneko denboran eta gure betebeharrak betetzen ditugula frogatzeko arrazoizko denboran baino ez dira gordeko.

Datu pertsonalen hartzaileak

Ez dago aurreikusita hirugarren erakundeei datuak lagatzea, web orria erabiltzeko beharrezkoak direnak izan ezik (cookieak).

Adingabeen datu pertsonalak

DBEOren 8. artikuluan eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren 7. artikuluan ezarritakoa errespetatuz, 14 urtetik gorakoek bakarrik eman ahal izango dute baimena beren datu pertsonalak modu zilegian tratatzeko. 14 urtetik beherakoa bada, guraso edo tutoreen baimena beharko da tratamendua egiteko, eta guraso edo tutore horiek baimena eman duten neurrian bakarrik hartuko da zilegitzat.

Datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna

Tratamenduaren arduradunak behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak hartzeko konpromisoa hartzen du, bildutako datuen arriskuari egokitutako segurtasun-mailaren arabera, datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta transmititutako, gordetako edo beste era batera tratatutako datu pertsonalak, ustekabean edo legez kontra, edo datu horietara baimenik gabe komunikatzea edo sartzea saihesteko.

Webguneak SSL (Secure Socket Layer) ziurtagiri bat du, datu pertsonalak modu seguru eta konfidentzialean transmititzen direla ziurtatzen duena, datuak zerbitzariaren eta erabiltzailearen artean transmititzen baitira, eta atzeraelikaduran, erabat zifratuta edo enkriptatuta.

Hala ere, tratamenduaren arduradunak ezin duenez bermatu Interneten inexpugabetasuna, hacker-ik ez egotea edo datu pertsonaletara iruzurrez sartzen diren beste batzuk ez izatea, tratamenduaren arduradunak konpromisoa hartzen du erabiltzaileari behar ez bezalako atzerapenik gabe jakinarazteko, baldin eta datu pertsonalen segurtasuna urratzen bada eta horrek pertsona fisikoen eskubide eta askatasunentzat arrisku handia ekar badezake. DBEOren 4. artikuluan ezarritakoari jarraituz, datu pertsonalen segurtasuna urratzea da datu pertsonalak ustekabean edo legez kontra suntsitzea, galtzea edo aldatzea dakarren segurtasun-urraketa oro, baldin eta beste modu batean transmititu, gorde edo tratatutako datu pertsonalak suntsitzea, galtzea edo aldatzea badakar, edo datu horietara baimenik gabe komunikatzea edo sartzea badakar.

Datu pertsonalak konfidentzialtzat hartuko ditu tratamenduaren arduradunak, eta konpromisoa hartzen du informatzeko eta legezko edo kontratuko betebehar baten bidez bermatzeko konfidentzialtasun hori errespetatuko dutela bere langileek, elkartuek, eta informazioa eskuragarri jartzen dion pertsona orok.

Datu pertsonalen tratamenduaren ondoriozko eskubideak

Erabiltzaileak DBEOn eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan aitortutako eskubide hauek baliatu ahal izango ditu tratamenduaren arduradunaren aurrean:

• Sarbide-eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du tratamenduaren arduraduna bere datu pertsonalak tratatzen ari den ala ez baieztatzeko, eta, hala bada, bere izaera pertsonaleko datu zehatzei eta egin duen edo egingo duen tratamenduari buruzko informazioa lortzeko, bai eta, besteak beste, datu horien jatorriari buruz eskuragarri dagoen informazioari eta datu horiei buruz egindako edo aurreikusitako komunikazioen hartzaileei buruzkoa ere.
• Zuzentzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalak aldatzeko eskubidea du, baldin eta okerrak badira edo, tratamenduaren helburuak kontuan hartuta, osatugabeak badira.
• Ezabatzeko eskubidea («ahazteko eskubidea»): Erabiltzailearen eskubidea da, betiere indarrean dagoen legeriak kontrakorik ezartzen ez badu, bere datu pertsonalak ezabatzea, datu horiek bildu edo tratatu ziren helburuetarako beharrezkoak ez direnean; Erabiltzaileak tratamendurako baimena kendu badu eta beste lege-oinarririk ez badu; Erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten badu eta tratamenduarekin jarraitzeko beste arrazoi legitimorik ez badago; datu pertsonalak legez kontra tratatu badira; datu pertsonalak ezabatu egin behar badira legezko betebehar bat betetzeko; edo datu pertsonalak 14 urtetik beherako bati informazio-gizartearen zerbitzuak zuzenean eskaintzearen ondorioz lortu badira. Datuak ezabatzeaz gain, tratamenduaren arduradunak arrazoizko neurriak hartu beharko ditu, eskuragarri dagoen teknologia eta haren aplikazioaren kostua kontuan hartuta, datu pertsonalak tratatzen ari diren arduradunei interesdunaren eskaeraren berri emateko, datu pertsonal horietarako edozein esteka ezabatzeko.
• Tratamendua mugatzeko eskubidea: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendua mugatzeko eskubidea du. Erabiltzaileak eskubidea du tratamendua mugatzeko, baldin eta bere datu pertsonalen zehaztasuna aurkaratzen badu; tratamendua legez kontrakoa bada; tratamenduaren arduradunak ez baditu datu pertsonalak behar, baina erabiltzaileak erreklamazioak egiteko behar badu; eta erabiltzaileak tratamenduaren aurka egiten badu.
• Datuen eramangarritasunerako eskubidea: Tratamendua bitarteko automatizatuen bidez egiten bada, Erabiltzaileak eskubidea izango du bere datu pertsonalak tratamenduaren arduradunarengandik jasotzeko formatu egituratu batean, erabilera komunekoa eta irakurketa mekanikokoa, eta tratamenduaren beste arduradun bati helarazteko. Teknikoki posible den guztietan, tratamenduaren arduradunak zuzenean igorriko dizkio datuak beste arduradun horri.
• Aurka egiteko eskubidea: Erabiltzaileak eskubidea du bere datu pertsonalen tratamendua ez egiteko edo tratamendua bertan behera uzteko.
• Tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabaki baten xede ez izateko eskubidea, profilak egitea barne: Erabiltzaileak bere datu pertsonalen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako banakako erabaki baten xede ez izateko eskubidea da, profilak egitea barne, indarrean dagoen legeriak kontrakoa ezartzen ez badu.

Horrela, erabiltzaileak kortarikogasnak@gmail.com helbide elektronikoan baliatu ahal izango ditu bere eskubideak, bere nortasuna behar bezala egiaztatuz.

Hirugarrenen webguneetarako estekak

Webguneak hiperestekak edo estekak izan ditzake, webgunearen titularra ez den eta, beraz, webgunearen titularrak erabiltzen ez dituen hirugarrenen webguneetara sartzeko. Webgune horien titularrek datuak babesteko politika propioak izango dituzte, eta beraiek izango dira, kasu bakoitzean, beren fitxategien eta pribatutasun-jardunbideen arduradunak.

Kontrol-agintaritzaren aurreko erreklamazioak

Erabiltzaileak uste badu bere datu pertsonalak tratatzen ari diren moduan arazo edo indarreko araudiaren urraketaren bat dagoela, eskubidea izango du babes judizial eraginkorra izateko eta kontrol-agintaritza baten aurrean erreklamazio bat aurkezteko, bereziki, ustezko arau-haustearen ohiko bizilekua, lantokia edo lekua dagoen estatuan. Espainiaren kasuan, kontrol-agintaritza Datuak Babesteko Espainiako Agentzia da (http://www.agpd.es).

PRIBATUTASUN-POLITIKA HONEN ONARPENA ETA ALDAKETAK

Beharrezkoa da Erabiltzaileak Pribatutasun Politika honetan jasotako datu pertsonalen babesari buruzko baldintzak irakurri izana eta horiekin ados egotea, bai eta bere datu pertsonalen tratamendua onartzea ere, tratamenduaren arduradunak tratamendua adierazitako moduan, epeetan eta helburuetarako egin ahal izan dezan. Web Gunea erabiltzeak bere Pribatutasun Politika onartzea ekarriko du.

Tratamenduaren arduradunak.pribatutasun-politika aldatzeko eskubidea gordetzen du, bere irizpidearen arabera, edo Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo doktrina-aldaketa batek eraginda. Pribatutasun-politika honen aldaketak edo eguneratzeak ez zaizkio esplizituki jakinaraziko Erabiltzaileari. Erabiltzaileari gomendatzen zaio orri hau aldian behin kontsultatzea, azken aldaketen edo eguneratzeen berri izateko.

Pribatutasun-politika hori eguneratu egin zen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduari (datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoari egokitzeko.

Azken eguneratzea: 2024ko urtarrilean

Bisita erreserbatu